+420 731 523 044 info@zdravypodnik.cz

Zlepšujte ergonomii pracovišť a přejděte z rizikové kategorie 3 do kategorie 2

V posledních 5 letech se moderní výrobní společnosti zaměřují na optimalizaci pracovního prostředí včetně ERGO designu pracovišť, snižování fyzické zátěže a eliminaci rizika vzniku nemocí z povolání.

V současné době je tato problematika ještě důležitější s ohledem na nedostatek kvalifikované pracovní síly a nutnosti udržet si schopné zaměstnance v dobrém zdravotním stavu a s dostatečnou úrovní motivace pro práci v dané společnosti. Nevhodné pracovní podmínky, vysoká fyzická zátěž atp. jsou v dnešní době zcela určitě konkurenční nevýhodou.

 

Rizikové pracovní prostředí (kategorie práce 3) přináší řadu komplikací, např.:

  • větší rozsah vstupních prohlídek včetně EMG vyšetření nebo zátěžového EKG
  • nařízení zavést bezpečnostní přestávky do výrobního procesu
  • vyšší výskyt nemocí z povolání
  • problémy s umisťováním již poškozených zaměstnanců zpět na pracoviště

Graf 1: Přehled příčin nemocí z povolání v rámci kapitoly II. Nemoci z fyzikálních příčin. (Žídková, 2016, Olomouc)

Graf 2: Výskyt nemocí z povolání v rámci kapitoly

 

II. Nemoci z fyzikálních příčin. (Žídková, 2016, Olomouc)

Zeštíhlování výroby a vyšší efektivita výrobních procesů vedou často k přehlédnutí zdravotních rizik spojených s dlouhodobou nadměrnou jednostrannou zátěží (DNJZ). Tato zátěž je však zdroj dalších problémů, jako jsou:

  • syndrom karpálního tunelu,
  • epikondilitidy,
  • či záněty šlach.

Proto i tento pohled je potřeba zohledňovat, protože jsou to stále lidé, kteří dané stroje obsluhují a musí toho být dlouhodobě schopni.

Výskyt nemocí z povolání z dlouhodobé nadměrné jednostranné zátěže (DNJZ) v posledních letech roste (Graf 1). I z tohoto důvodu si krajské hygienické stanice hlídají podniky, kde se DNJZ objevuje a chtějí po nich pravidelné přeměřování zdraví jejich zaměstnanců. Vyšší výskyt syndromu karpálního tunelu, jakožto nejčastěji se objevující se nemocí z povolání v ČR, je právě důsledek této zátěže (Graf 2).

V rámci legislativy, přesněji zákona č. 258/200 je potřeba každou nově vzniklou pracovní pozici zařadit do kategorie práce a v případě podezření na zdravotní rizika je nutno podstoupit autorizované měření, které závazně rozhodne o rizikovosti pracoviště.

DNJZ a ergonomie pracovního místa jsou z pohledu legislativy sledovány v rámci faktorů, tzv. lokální svalové zátěže a polohové zátěže. To, co rozhoduje, zda budou tyto faktory zařazeny do rizikové kategorie 3, či nikoli, jsou počty pohybů a použité síly, které se při práci objevují, případně doba, kterou je pracovník v nepřijatelných pracovních polohách.

 

Optimalizace ERGO designu

nových nebo stávajících pracovišť je právě ta fáze, kdy se dají prvky zdravého pracoviště eliminující DNJZ, či nepřijatelné polohy velmi snadno do procesu zahrnout, anebo je naopak opomenout. Pokud se opomenou, může to negativně ovlivnit pracovníky, kteří zde budou celou řadu let pracovat.

Až u 60 % pracovních pozic, které jsou již klasifikovány v kategorii 3 je možné formou vhodné spolupráce odborníků z oblasti ergonomie, procesních inženýrů a manažerů výroby aplikovat vhodná ozdravná opatření, která postupně zajistí eliminaci rizik, lepší pracovní podmínky, menší únavu, lepší kvalitu práce a v neposlední řadě i možnost zařadit pracoviště do kategorie 2.

Ozdravná opatření mohou být jednodušší úpravy technického rázu, např. přesun umístění šroubováku do správné dosahové vzdálenosti, ale také složitější úpravy v rámci organizace práce – např. nastavení vhodného systému rotace. Vše s ohledem na zachování či zvýšení výrobní efektivity a firemní kultury.

 

DOPORUČENÝ POSTUP

 

1.ZŘIZUJETE NOVÉ PRACOVIŠTĚ?

V tomto případě si ještě v rámci navrhování uspořádání a vybavení pracovního místa pozvěte odborníka, který pomocí screeningového šetření či odborného posouzení projektové dokumentace zjistí, zda je pracoviště v pořádku, či nikoli a doporučí možné úpravy. Následně společně s ním aplikujte potřebná zlepšení či technická řešení, důkladně vytrénujte vaše zaměstnance a teprve poté začněte uvažovat o kategorizaci práce a s využitím měření autorizované laboratoře.

 

2. MAJÍ VAŠI ZAMĚSTNANCI JIŽ ZDRAVOTNÍ OBTÍŽE?

Hodnocení rizik provedené před 10 a více lety pravděpodobně nereflektuje aktuální znění legislativy, případně aktuální pracovní postupy a normy, které se na pracovištích objevují. V případě takovéto situace doporučujeme provést screeningové šetření, zapracovat na úpravách, ověřit efekt opatření a následně zvažovat případnou rekategorizaci.

 

3. MÁTE PRACOVNÍ POZICE V KATEGORII 3 A CHCETE TO ZMĚNIT?

Uvědomujete si zdraví škodlivý vliv vašeho pracoviště, zbytečné výdaje a komplikace s tím spojené a chcete změnu. V tomto případě si pozvěte odborníka, který komplexním ERGO screeningem zjistí příčiny kategorie 3, definuje kritická místa a navrhne potřebná technická či organizační opatření. Až budou úpravy zrealizovány, domluvte si kontrolní autorizovaná měření za účelem ověření efektu ozdravných opatření a v případě dobrých výsledků navrhněte změnu kategorizace.


Poptat více informací