+420 731 523 044 info@zdravypodnik.cz

Dlouhodobá práce v riziku může u určitých jedinců vyvolat nemoci z povolání. Aby docházelo ke snižování výskytu nemoci z povolání, je zapotřebí sofistikovaného přístupu k podpoře zdraví na pracovišti.

Náš tým již řadu let efektivně bojuje s výskytem bolestí při práci nejen v IT odvětví, ale i v těžkém průmyslu. Přehled podniků, kde působíme je možné shlédnout zde. 

 

Nejčastější nemoci z povolání

V této části si představíme nejčastěji se objevující nemoci z povolání pohybového aparátu společně s jejich etiopatogenezí a řešením. Při prezentaci řešení vycházíme z toho, že technická ergonomie je již na maximální úrovni a nemoci z povolání se přesto objevují, což lze v provozu také často spatřit.

Obecně jsou povolání, které svým charakterem nelze dělat bez rizika přetížení. Následky takového  přetěžování lze poté pouze snižovat kompenzačními mechanismy. V praxi to znamená podpora regenerace v době bez zátěže, zaučení operátora do autoterapie, či trénink ergonomického chování.

 

Horní končetiny

Nemoci horních končetin jsou jedny z nejčastějších nemocí z povolání vůbec. K této problematice jsme vytvořili tabulku (Tab. 1), která přináší ucelený pohled na etiologii daných potíží ve vztahu s prací a možnosti fyzioterapeutického řešení.

Tab. 1   Přehled nemocí z povolání na horní končetině a možnosti léčby

Profesionálně podmíněná onemocnění páteře

V řadě zemí jsou onemocnění páteře uznávané jako nemoci z povolání (např. Slovensko, NSR, Belgie, Finsko aj). V současné době i u nás je doporučena aktualizace Seznamu nemocí z povolání vydané jako Nařízení vlády č. 114/2011 Sb. a na základě grantu MZČR s návrhem nové položky s názvem ,,Onemocnění bederní páteře z dlouhodobého, nadměrného přetěžování těžkou fyzickou prací“.

Z hlediska poškození bederní páteře patří mezi nejčastější rizikové faktory:

 • těžká fyzická práce
 • manipulace břemen
 • předklony
 • rotace v mírném předklonu
 • práce ve vynucených polohách bez možnosti střídání pracovních poloh

Nelze však opomenout i profesionálně podmíněná onemocnění krční a hrudní páteře, které též budou předmětem příspěvku.

Větší pozornost je třeba věnovat prevenci profesionálně podmíněných bolestí zad. Jednou z účinných možností prevence, je zavedení programu Školy zad přímo na pracovištích, a to zejména u profesí se zvýšeným rizikem bolestí zad (tzv. Průmyslová Škola zad, či trénink ergonomického chování na pracovišti).

Základní principy Školy zad v průmyslu jsou:

 • Výuka ergonomických zásad včetně praktických aplikací přímo na pracovišti.
 • Základní znalosti o struktuře a funkci pohybové soustavy.
 • Optimalizace pohybu v nejrůznějších zátěžových situacích.
 • Ergonomické a rehabilitační aspekty sezení, stání a manipulace s břemeny.
 • Kompenzační pohybový režim, LTV.

 

Aby docházelo k efektivnímu snížení výskytu profesionálně podmíněných onemocnění, je zapotřebí komplexního fyzioterapeutického přístupu k dané problematice. 

 

Fyzioterapie na pracovišti dokáže z dlouhodobého hlediska:

 • snižovat svalovou i celkovou únavu cca o 20 % 
 • udržuje optimální výkon po celou směnu
 • nižší únava = menší počet chyb a vad výrobků v rozmezí 10-30 %
 • zvyšovat spokojenost zaměstnanců 
 • lepší výkon a nižší fluktuace
 • snižovat pravděpodobnost vzniku MSD’s (muskuloskeletálních obtíží)
 • nižší nemocnost z důvodu přetížení pohybového aparátu, méně nemocenské v rozmezí 10-30%
 • snižuje riziko vzniku nemocí z povolání o cca 30 %

 

Pokud Vás zajímá jak to děláme, neváhejte se nás zeptat.

KONTAKT